Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Lågt PH, surtvatten ger beläggningar och kopparutfällningFrätskador av surt vatten

Surt och aggressivt vatten

Problem

Ett lågt uppmätt pH-värde i vattnet är ett tecken på ett överskott av (aggressiv kolsyra)/koldioxid som ligger bundet i. 

Om du misstänker problem med surt dricksvatten rekommenderar vi att beställa en vattenanalys.

Risker

Kolsyran är starkt negativt laddat och betraktar då kopparrör, som innehåller positivt laddade joner, som en offeranod. En grönbeläggning eller avlagring börjar då bli synlig i sanitetsporslin och kring strålsamlaren från blandaren. Den gröna beläggning man ser är koppar som oxiderat och fällts ut som en fast partikel. Fortsätter denna process kommer rörets godstjocklek att med tiden minska och ett läckage är ett faktum. 

Lågt pH-värde

Tillsammans med ett överskott av kolsyra kan även vattnets alkalinitet spela en stor roll. Alkalinitet är vattnets egen buffert mot att pH-värdet fluktuerar kraftigt. Vid låg alkalinitet föreligger stor korrosionsrisk även om pH-värdet för stunden kan ligga på en bra nivå. Vid låg alkalinitet kan som regel inte pH-värdet fastställas exakt utan antas variera stort. Langeliers index indikerar om vattnet är korrosivt (-värde) eller övermättat (+värde) med avseende på kalciumkarbonat. 

Testa om pH-värdet hos ditt dricksvatten är för lågt med vår vattenanalys.

Åtgärder

Vi erbjuder lösningar mot surt vatten - PH-höjande vattenfilter.

Se våra PH-höjande vattenfilter Hitta återförsäljare av vattenfilter